Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR
  2. Kurs
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

SPGR som instrument

SPGR som instrument er en operasjonalisering av SPGR teori. SPGR instrumentet består av verktøy for direkte observasjon av grupper samt autoriserte skalaer til bruk i surveys, selv- og kollegavurderinger.

SPGR ble utviklet som instrument på begynnelsen av 1980 tallet. Selv om ideen med å kunne fremstille teamatferd i et faktoranalytisk rom er inspirert av Robert Freed Bales arbeider ved Harvard University, er ikke SPGR en direkte videreføring av de i sin tid banebrytende verktøyene som ble utviklet i dette miljøet *)

Den ideelle tilnærming til teamutvikling i nord-amerikansk tradisjon var systematisk observasjon og kvantitative analyser som kunne frembringe en "fasit" som kunne meldes tilbake til gruppen. Dette virket fremmed i europeisk tradisjon som i stor grad var forankret i psykanalytisk tenkning hvor konsulenten var mer tilbakelent og la vekt på at gruppen selv, gjennom refleksjon, skulle vinne økt kunnskap.
Utviklingen av SPGR skjøt fart da det viste seg mulig å identifisere atferdsklustre som beskrev den europeiske tradisjonens modell ved hjelp av Bales verktøy. Dette "felles" for de to tradisjonene representerte spiren til noe helt nytt. Utviklingen av SPGR var i tillegg inspirert av asiatiske kolleger som i større grad enn vestlige forskere vektla dynamikken mellom motsetninger og virkningen av intensitet i atferdsuttrykk i sosiale sammenhenger. Det matematiske aparatet som skulle til for å fange disse hårfine nyansene ble stilt til rådighet da kompleksitetsteoriene etterhvert ble operasjonalisert.

Selv om utviklingen av SPGR startet tidlig på åttitallet, fremstår instrumentet som det mest moderne på markedet og er fortsatt under kontinuerlig utvikling.
Idag ser vi tendenser til at instrument som gir "fasiten" igjen blir populære i praktisk teambygging. SPGR med sin vektlegging på pedagogiske fremstillinger, er det beste middel mot dette tilbakesteget.


*) Bales utviklet instrumentene IPA (Interaction Process Analysis), VCA (Value Content Analysis) og SYMLOG (SYstematic Multiple Level Observation of Groups) som alle i sin tid var banebrytende og gjorde oss i stand til å gjøre funn som tidligere ikke var mulig.

De ulike nivåer i SPGR

Det er utviklet SPGR verktøy på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Vektøyene understøtte metoder for utviklingsarbeid i tråd med SPGR teori på hvert av de tre nivåene.
SPGR verktøy fra alle nivå integreres og benyttes sammen med vel gjennomprøvde metoder. Gjennom sammensetningen av verktøy og metoder kan endringsprogrammene skaleres fra enkeltstående tiltak til omfattende transformasjonsprosesser. Alle konsulenter som bruker SPGR verktøy og metoder har gjennomgått autorisasjon.

SPGR-HUMRES (Organisasjon)

I likhet med produksjons- og finansbudsjett er det essensielt å følge opp det 'psykologiske' budsjettet i organisasjonen. Problemet med et 'psykologisk' budsjett er imidlertid at det hittil har vært vanskelig å følge opp i praksis. Resultatoppfølging, uansett område, er ikke bare kontroll, men viser også verd, gir motivasjon og fremmer læring. Konsekvensene av manglende resultatoppfølging er derfor dramatiske. SPGR-HUMRES verktøy for å følge utnyttelsen av de menneskelige ressursene. Disse verktøyene er forbedret gjennom flere års bruk i organisasjoner over ulike deler av verden.

SPGR-TEAM (Gruppe)

Arbeidsgruppen (avdeling eller prosjekt) er den primære byggesten i enhver organisasjon. Nøkkelen til suksess i alle endrings-/utviklingsprosesser ligger i mestring av samspillet i gruppen. SPGRTEAM er et sett av verktøy for analyse av grupperelasjoner, rollemønstre, identifisering av gruppeemosjoner og polarisering samt gruppens effektivitet.

SPGR360+ (Individ)

Det er i dag en allmen oppfatning at ledertrening isolert fra lederens team er meningsløs. Med formål personlig utvikling og ledertrening utferdiges SPGR360+ rapporter som omfatter det som ofte blir kalt 360 graders vurdering. Det innebærer at tilbakemeldingen ikke baserer seg på egenvurdering alene, men også vurdering fra kolleger (medarbeidere, side- og overordnede). SPGR360+ var det første av slike verktøy på markedet, og er fremdeles det eneste av slike verktøy som gir datagrunnlag for vurdering av lederegenskaper i forhold til den situasjonen som lederen til daglig virker. For hjelp til konfliktløsning er det utviklet egne polariseringsanalyser.